برچسب: کارتوگرافی

کارتوگرافی

کارتوگرافی-نقشه نگاری-Cartographie-علم و هنر ترسیم نقشه های زمین است.

کارتوگرافی تمامی فعالیت های علمی/فنی و هنری با هدف تولید نقشه ها. و نمایشهای مرتبط بر اساس داده های _اندازه گیری های میدانی._عکس های هوایی_تصاویر ماهواره ای_مواد آماری_جمع آوری شده بوسیله نظامهای دیگر است.بعلاوه کارتوگرافی شامل مطالعه نقشه ها به عنوان مدارک علمی همراه با کاربری آنها می باشد. در این معنا، کارتوگرافی به کارتوگرافی خاص یعنی نمایش داده تا تکثیر و چاپ نقشه ها محدود می شود.

واژه کارتوکرافی دارای ریشه یونانی می باشد. و از کلمات χάρτης یا chartis به معنی MAP. و γράφειν یا graphein به معنی Write تشکیل گردیده است. کار ابتدایی کارتوگرافی جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف برای تهیه نقشه و نمایش گرافیکی آن می باشد.

و جایگاه کارتوگرافی در فرآیند تولید نقشه بعنوان تمام کننده نقشه میباشد. از این جنبه کارتوگرافی با مجموعه خاصی از مسائل سرو کار دارد. و این مسائل به صورت تئوری و عملی بوده که اساساً. در همه فعالیت های تولید نقشه مشترک و معمول می باشند.

کارتوگرافی برای برآوردن درخواست های نسلهای جدید کاربران سازنده نقشه، بطور پیوسته تکامل یافت. قدیمی ترین نقشه های شناسایی شده مربوط به حدود 2300 قبل از میلاد هستند. که در لوح های گلی بابلیان نگهداری میشوند. اولین نقشه ها بصورت دستی با قلم مو بر روی پوست نبشته ها ساخته شدند.

و در کیفیت متنوع بودند و انتشار آنها محدود بود. اختراع قطب نما، ماشین های چاپ، تلسکوپ و غیره امکان شکل یافتن نقشه های دقیق تر. و قابلیت ساختن تکثیر دقیق را فراهم کرد.

کاربرد کارتوگرافی در نقشه برداری

فن یا حرفه ای است که با جنبه های فنی ساخت نقشه مثل ترسیم، و تکثیر نقشه سرو کار دارد. هسته اصلی فعالیت های حرفه کارتوگرافی در محتوا، هدف و استفاده از محصولات نهفته است.

در زبان انگلیسی واژه های Map making , Mapping و کارتوگرافی اغلب بجای یکدیگر استفاده می شوند. مثلاً در گزارش های سازمان ملل و کنفرانسهای کارتوگرافی به معنای عام آن برای هر فعالیتی بکار می رود که برای تهیه نقشه انجام میشود. اغلب برای تعریف کارتوگرافی و توصیف فعالیتی که توسط کارتوگراف انجام می شود تأکید می گردد. که کارتوگرافی یا نمایش و ساختار گرافیکی سرو کار دارد.

در درجه اول همه نقشه ها به جمع آوری اطلاعات پایه در مورد عوارض سطح زمین از طریق نقشه برداری توپوگرافی یا هیدروگرافی وابسته هستند. بنابراین اولین مرحله تهیه نقشه تولید و جمع آوری این اطلاعات می باشد. و نقشه های دیگر در مقیاس های کوچکتر می توانند از این اطلاعات بدست آیند و نقشه های تخصصی ممکن است بر پایه اطلاعات توپوگرافی بعنوان مرجع مکانی ساخته شوند.

نقشه هر نوعی که باشد ماهیت، کیفیت، تکمیل و بروز رسانی داده ها اساساَ مهم هستند. از نظر کاربر نقشه یک نقشه ممکن است به این علت بد باشد که اطلاعات تطبیقی با پدیده دارد یا ناقص بوده و یا اینکه بروز نباشد و یا نمایش گرافیکی آن ضعیف باشد. رضایت کاربر هم بستگی به اطلاعات و هم نمایش اطلاعات دارد.

بنابراین کارتوگرافی نمی تواند مستقل از منابع داده در نظر گرفته شده و یک نقشه خوب نمی تواند از طریق فعالیت های کارتوگرافی از منابع ناقص تولید گردد.

ارتباط بین منابع داده و کارتوگرافی را در داخل فرآیند ساخت نشان می دهد. اطلاعات مورد نیاز اولیه برای اهداف ساخت نقشه از طریق فعالیت های نقشه برداری وارد می گردد که شامل نقشه برداری های تخصصی مثل نقشه برداری زمین شناسی نیز میشود.

نقشه های موجود میتواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی مستقیماً استفاده شود و کار دوباره بر روی این اطلاعات می تواند به عنوان شروع یک کار کارتوگرافی باشد. اطلاعات ثانویه نیز می تواند مستقیماً توسط کارتوگراف استفاده شود، اگرچه برای متخصص آن مرسوم تر است که با این اطلاعات سر و کار داشته باشد و اول این اطلاعات را پردازش نماید.

انواع محتوای نقشه عبارتند از محتوای اولیه _موضوع اصلی، محتوای ثانویه_نقشه های پایه، اطلاعات پایه ای نقشه و محتوای پشتیبان_اطلاعات حاشیه ای میباشد.

محتوای اولیه همان موضوع اصلی نقشه است. مثلاً زمین شناسی، ریخت شناسی زمین، تراکم جمعیت. برای نقشه توپوگرافی محتوای اولیه همه اطلاعات ترسیم شده است که به مساحت ترسیم وابسته هستند و شامل اسامی نیز می باشند.

محتوای ثانویه برای نقشه های موضوعی پایه توپوگرافی است. برای همه نقشه ها محتوای ثانویه گرید و گراتیکول را در بر می گیرد.

محتوای پشتیبان که به اطلاعات حاشیه ای مثل عنوان نقشه، راهنما، مقیاس خطی و … ارتباط دارد.

محتوای نقشه بر اساس امکانات طراحی داده برای تهیه نقشه به دو دسته تقسیم میشود.:

داده های پایه ای که از نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی، منابع آماری و… بدست می آیند.

واضح است توازن بین وظایف در مورد اطلاعات به کار برده شده و نمایش کارتوگرافی بسیار زیاد بین انواع نقشه های مختلف فرق می کند.

یک پروژه مهندسی مقیاس بزرگ یک نقشه برداری با جزئیات خیلی زیاد از یک سطح کوچک لازم دارد. در حالی که نمایش کارتوگرافی آن ممکن است خیلی سر راست و از نظر گرافیکی ساده باشد.

در عوض تکمیل یک نقشه جدید از عوارض گیاهی در سطح جهان در مقیاس کوچک، که نیاز به استفاده از منابع داده زیادی دارد، یک فعالیت طولانی است که نیاز به یک طراحی پیچیده چند رنگی دارد و از نظر فنی محصول پیچیده ای است. این موضوع بسادگی تنوع بزرگی از موارد پوشش داده بوسیله کلمه نقشه و ارتباط بین منابع اطلاعات، ساخت و کارتوگرافی نقشه را بازتاب می دهد.

کارتوگرافی-نقشه نگاری-Cartographie-karmap.ir-نقشه برداری زمینی

سنجش از دور

سنجش از دور یکی از جدید ترین علوم و تکنولوژی های جمع آوری اطلاعات می باشد. و وجود ماهواره های مختلف، با قدرت تفکیک های مکانی. طیفی، رادیو متریکی و زمانی متنوع، امکان تهیه تصاویر مناسب از هر نقطه. از سطح زمین را فراهم نموده است. از این رو در عصر حاضر سنجش از دور به عنوان. یک منبع مهم جمع آوری اطلاعات برای تهیه نقشه های مختلف مطرح می باشد.

کارتوگرافی-نقشه نگاری-Cartographie

واژه کارتوکرافی دارای ریشه یونانی می باشد و از کلمات χάρτης یا chartis به معنی MAP و γράφειν یا graphein به معنی Write تشکیل گردیده است. کار ابتدایی کارتوگرافی جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف برای تهیه نقشه و نمایش گرافیکی آن می باشد. و جایگاه کارتوگرافی در فرآیند تولید نقشه بعنوان تمام کننده نقشه میباشد. از این جنبه کارتوگرافی با مجموعه خاصی از مسائل سرو کار دارد و این مسائل به صورت تئوری و عملی بوده که اساساً در همه فعالیت های تولید نقشه مشترک و معمول می باشند.

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجه غربی

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجی غربی-نصف النهار مبدأ به زبان انگلیسی Prime Maridian d یک نصف النهار خطی از. طول جغرافیایی در دستگاه مختصات جغرافیایی است. که طول جغرافیایی آن برابر صفر درجه است. نصف النهار مبدأ و نصف النهار مقابل آن در سیستم 260 درجه. یعنی نصف النهار 180 درجه در 180 درجه طول جغرافیایی. یک دایره بزرگ را تشکیل می دهند. این دایره بزرگ زمین را به دو نیم کره تقسیم می کند که بر اساس جهان شرقی و غربی. نسبت به نصف النهار مبدأ نیم کره شرقی و نیم کره غربی نامیده میشود.

سیستم تصویرنقشه -سیستم تصویراستوانه ای-سیستم تصویر لامبرت (مخروطی)-سیستم تصویر آزیموتال

سیستم تصویرنقشه -سیستم تصویراستوانه ای-سیستم تصویر لامبرت (مخروطی)-سیستم تصویر آزیموتال-سیستم تصویر-در تعریف نقشه پوسته ی زمین را که در واقع سطحی کروی است،. روی صفحه ی کاغذ که سطحی هوار و مسطح است باید منتقل و ترسیم نمود. این عمل را در اصطلاح نقشه خوانی و نقشه برداری تصویر می گویند.

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS-بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین. موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علوم زمین-از آنجا که بخش عمده ی اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،. شامل اطلاعات مکانی. و تشریحی است، مناسب ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. و میتوان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی. مدارک علوم زمین از پایگاه مرکز، کار تفکیک، کنترل، دسته بندی و کد گذاری آن ها. برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه ی داده ها، لایه های اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد. و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل های لازم بر روی داده ها، مورد استفاده واقع گردید.

برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

برداشت-معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

کاداستر – نقشه برداری کاداستر

کاداستر-محدوده‌بندی یا حدنگاری یا کاداستر (به زبان فرانسه : Cadastre) فهرست نقشه برداری ثبتی میباشد. یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است (یا در مورد ایران باید باشد).نقشه برداری کاداستر

UTM – نقشه برداری- ماده 147

UTM – نقشه برداری- ماده 147-یو تی ام-سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس (به لاتین: Universal Transverse Mercator coordinate system‎) که به اختصار یوتی‌ام (UTM) خوانده می‌شود، نوعی سیستم تصویر است. که از دستگاه مختصاتی دکارتی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره می‌گیرد. این سامانه مختصاتی نوعی نمایش موقعیت افقی است. و برای نمایش موقعیت بر روی زمین مستقل از فرازای (ارتفاع) آن به‌کار می‌رود ولی از چندین جهت با روش سنتی مختصات جغرافیایی (استفاده ازعرض جغرافیایی و طول جغرافیایی) تفاوت دارد.