برچسب: مدل رقومی زمین

مدل رقومی زمین-DTM

مدل رقومی زمین چیست

نمایش بعد سوم یا مؤلفه سوم مختصات برای بسیاری از کاربردها اهمیت اساسی دارد. اما نمایش بعد سوم سطح زمین یعنی Z بر روی سطح مسطح کاغذ یا صفحه نمایش دشوار است. به همین دلیل از دیر باز نقشه برداران، نقشه کشان و جغرافی دانان تلاش کرده اند. روش هایی را برای نمایش ارتفاعات روی نقشه ارائه دهند.

استفاده از هاشور، سایه زدن، گامهای رنگی، اعداد ارتفاعی و منحنی های میزان از جمله این روش ها محسوب می شوند. امکانات و قابلیت های کامپیوتری اجازه می دهد. تا سطح پیوسته زمین به شکل رقومی نمایش داده شود به گونه ای که برای کاربران به خوبی ملموس و محسوب باشد.

DTM یا مدل رقومی زمین Digital terrain model حاصل تلاش برای به ترسیم کشیدن زمین است. به گونه ای که به طور رقومی در سه بعد قابل نمایش باشد. در حقیقت DTM سطحی است که تغییرات ارتفاع Z نسبت به سطح زمین X,Y در آن تعریف میشود.

برای DTM عبارات دیگری نظیر Digital Height -Digital Elevation Model-DHM, DEM-DGM-Digital Ground Model,DTED-Digital terrain elevation date نیز به کار می رود. روش و تکنولوژی نمایش DTM را علاوه بر ارتفاعات میتوان برای سایر اطلاعات با خصوصیات مشابه مانند فشار، جاذبه، حرارت، تراکم جمعیت، جذر و مد، آلودگی هوا و… بسط و تعمیم داد.

مدل های رقومی زمین به منظور کاربریهای مختلف ایجاد شده و کاربران بسته به نیاز خود آن را بکار می برند. در این گزارش علاوه بر اشاره به روشهای مختلف تولید،. نمونه برداری،. دورنیابی و تفسیر مدلهای رقومی ارتفاعی، مفهوم و روش های متفاوت طبقه بندی های مختلف زمین و کاربریهای متفاوت DEM مورد بررسی قرار گرفته است.

مدل رقومی زمین

از آنجا که سطح زمین یک سطح پیوسته است برای داشتن یک مدل کامل از این سطح تعداد نامحدودی نقطه لازم است،. که در عمل ممکن نیست. بنابراین اطلاعات مورد نیاز باید از طریق نمونه برداری نقاط زمینی به دست آیند. نقاط نمونه Sample Points در حقیقت مجموعه ای از نقاط هستند. که با دقت مشخص نمونه برداری شده اند. DTM به وسیله تابعی فاصله بین این نقاط را پر میکند. و تغییرات ارتفاع بر روی سطح زمین را از این حالت گسسته به صورت پیوسته و با دقت مشخص نمایش می دهد. در واقع نقاط نمونه و تابع نمایش دهنده سطح،. اجزای تشکیل دهنده DTM هستند.

در مورد نقاط نمونه چندین مسأله مطر ح میشود.:

-موقعیت نقاط: تعیین کننده شکل و دقت DTM است. معمولاً نقاط به صورت شکبه نقاط منظم یا نا منظم برداشت میشوند. شبکه های منظم معمولاً شامل Profile ,Gride,Triangle می باشد. و  در شبکه های نا منظم نقاط به صورت پراکنده و تصادفی برداشت می شوند.

-فاصله بین نقاط: تعیین کننده تراکم نقاط است. با کاهش فاصله نقاط،. دقت و هزینه همزمان افزایش می یابند.

-روش تعیین مختصات نقاط: فضای DTM یک فضای سه بعدی است. اما به طور مشروط،. یعنی نقاط به شرطی پذیرفته شده اند که بر روی سطح به دست آمده از تابع باشند. بنابراین بر خلاف زمین که در آن ارتفاع نقاط از هم مستقل است. ارتفاع نقاط در DTM به هم وابسته است Z=F(x,y).

پس از آنجا که Z مقداری مستقل نیست، محیط DTM یک محیط سه بعدی کامل نیست. از این رو فضای DTM را فضای 5/2 بعدی می گویند. در مواردی که از نقشه برای تولید DTM استفاده میشود، مقیاس داده های ورودی تعیین کننده دقت DTM حاصل شده نیست. بلکه قدرت تفکیک Resolution یا فاصله نقاط نمونه برداری شده است. که دقت DTM را مشخص می کند. چه بسا دقت مدلی با 80 نقطه نمونه برداری شده از نقشه ای با دقت 5/0 متر بهتر از مدلی با دقت 5/0 سانتی متر ولی با 40 نقطه نمونه باشد.

بطور کلی تهیه DTM شامل مراحل زیر است.:

-تولید DTM: شامل دو مرحله جمع آوری داده ها و ساختار دهی مدل است.

-تغییر و اصلاح Manipulation : شامل اصلاح خطاهای موجود، تغییر در ساختار مدل، ترکیب کردن و به هم پیوستن DTM های مختلف و … می باشد.

-تفسیر Interpretation : در واقع استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل DTM می باشد که میتواند مستقیماً در کاربردهای مختلف مثل تهیه نقشه شیب یا شبکه راه ها مورد استفاده قرار گیرد.

-نمایش Visualization:نشان دادن نتایج تفسیر و نمایش بصری DTM است.

-کاربرد Application:شامل روشهای اجرایی و الگوریتمها می باشد.

DTM-DGM-DHM-DTED-مدل رقومی زمین- Digital terrain model-DEM-نقشه برداری-karmap.ir

رقومی سازی اسناد و مدارک گرافیکی

رقومی سازی اسناد و مدارک گرافیکی-عمل رقومی سازی با استفاده از دستگاه های مختلف و به روش های متنوعی انجام می پذیرد. که هر کدام از این روشها دارای ویژگیهای خاص نرم افزاری و سخت افزاری مخصوص خود می باشند. عموماً چهار روش رقومی سازی برداری وجود دارد. که عبارتند از:رقومی سازی با استفاده از اسکنر.رقومی سازی دستی با استفاده از میز دیجیتایزر.رقومی سازی از روی صفحه نمایش کامپیوتر.تبدیل نیمه خودکار و یا خودکار رستر به بُردار.

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجه غربی

نصف النهار مبدأ- نصف النهار گرینویچ- نصف النهار 1 درجه شرقی – نصف النهار 1 درجی غربی-نصف النهار مبدأ به زبان انگلیسی Prime Maridian d یک نصف النهار خطی از. طول جغرافیایی در دستگاه مختصات جغرافیایی است. که طول جغرافیایی آن برابر صفر درجه است. نصف النهار مبدأ و نصف النهار مقابل آن در سیستم 260 درجه. یعنی نصف النهار 180 درجه در 180 درجه طول جغرافیایی. یک دایره بزرگ را تشکیل می دهند. این دایره بزرگ زمین را به دو نیم کره تقسیم می کند که بر اساس جهان شرقی و غربی. نسبت به نصف النهار مبدأ نیم کره شرقی و نیم کره غربی نامیده میشود.

سیستم تصویرنقشه -سیستم تصویراستوانه ای-سیستم تصویر لامبرت (مخروطی)-سیستم تصویر آزیموتال

سیستم تصویرنقشه -سیستم تصویراستوانه ای-سیستم تصویر لامبرت (مخروطی)-سیستم تصویر آزیموتال-سیستم تصویر-در تعریف نقشه پوسته ی زمین را که در واقع سطحی کروی است،. روی صفحه ی کاغذ که سطحی هوار و مسطح است باید منتقل و ترسیم نمود. این عمل را در اصطلاح نقشه خوانی و نقشه برداری تصویر می گویند.

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS

جی آی اس – سیستم اطلاعات مکانی-سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS-بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) در ساماندهی مدارک علوم زمین. موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علوم زمین-از آنجا که بخش عمده ی اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،. شامل اطلاعات مکانی. و تشریحی است، مناسب ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. و میتوان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیستم ها نمود. پژوهش حاضر با این دیدگاه و با هدف بررسی کاربرد جی آی اس در ساماندهی. مدارک علوم زمین از پایگاه مرکز، کار تفکیک، کنترل، دسته بندی و کد گذاری آن ها. برای ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. به منظور ایجاد پایگاهی از اطلاعات فوق، با مجموعه ی داده ها، لایه های اطلاعاتی مربوطه تشکیل شد. و به منظور نمایش، تشریح و انجام تحلیل های لازم بر روی داده ها، مورد استفاده واقع گردید.

برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

برداشت-معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت .(اندازه گیری و محاسبه) و ارائه نتایج کار (ترسیم و نقشه ) است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و …) و نیز روش های مختلفی استفاده میشود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار بصورت های آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) یا رقومی (مانند جدول ها، مدلهای رقمی زمین) ارائه میگردد.برداشت – عملیات برداشت زمینی- نقشه برداری زمینی-نقشه برداری توپوگرافی-تهیه نقشه یو تی ام

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر

مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر-تا کنون فرآیندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصات این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط. و منظر معرفی شده که یکی از آنها فرآیند بوث (1983) است. این فرآیند، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه .تا حفاظت از طرح اجرا شده را شامل میشود. در این مقاله سه زیر بخش از مراحل فرآیند طراحی محیط و منظر بوث. توسط نگارنده در یک نمودار، معرفی و نشان دادن ارتباط. بین دانشی تخصص های – طراحی محیط و منظر- و (((نقشه برداری))) در اجرای یک فرآیند طراحی است.

کاداستر – نقشه برداری کاداستر

کاداستر-محدوده‌بندی یا حدنگاری یا کاداستر (به زبان فرانسه : Cadastre) فهرست نقشه برداری ثبتی میباشد. یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است (یا در مورد ایران باید باشد).نقشه برداری کاداستر

UTM – نقشه برداری- ماده 147

UTM – نقشه برداری- ماده 147-یو تی ام-سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس (به لاتین: Universal Transverse Mercator coordinate system‎) که به اختصار یوتی‌ام (UTM) خوانده می‌شود، نوعی سیستم تصویر است. که از دستگاه مختصاتی دکارتی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره می‌گیرد. این سامانه مختصاتی نوعی نمایش موقعیت افقی است. و برای نمایش موقعیت بر روی زمین مستقل از فرازای (ارتفاع) آن به‌کار می‌رود ولی از چندین جهت با روش سنتی مختصات جغرافیایی (استفاده ازعرض جغرافیایی و طول جغرافیایی) تفاوت دارد.