کارمَپ

انجام امور نقشه برداری در  تهران

ماده 147-متن آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی. و ساختمان های فاقد سند رسمی به شرح زیر است:

ماده 147-در اجرای تکالیف مقرر در موراد 15،17 و 18 قانون تعیین تکلیف. و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی. متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد. و جوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه زیر به کار میرود:

1-قانون : تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
2-آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

3-هیأت: هیأت یا هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

4-کارشناس:نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان بعنوان کارشناس تعیین میگردد.

5-دبیر هیأت:کارمندی که بموجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان بعنوان دبیر هیأت تعیین میگردد.

6-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

7-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

8-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تا کنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

9-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

10-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351.

ماده 147

ماده 2- میرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی. و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأت ها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیر کل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی. و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل میشود. و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسوولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت میباشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل. دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم. جهت معرفی اعضای هیأت ها را با رییس کل دادگستری استان، مدیران کل. راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بعمل آورد.

ماده 147

ماده 3- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود. و به تعداد مورد نیزا نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسوولیت دبیرخانه بعهده دبیر هیأت میباشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار. و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأتهای مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم. جهت معرفی اعضای هیأت ها را با رییس کل دادگستری استان، مدیران کل راه. و شهرسازی و جهاد کشاورزی بعمل آورد.

ماده 4- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه. به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی و اسکن مدارک. و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

ماده 147

تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل میتواند جهت تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونیکی. و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه. پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی. مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5- دبیرخانه در خواستهای واصل شده را به ترتیلب تاریخ وصول بررسی. و پس از ممیزی آن  و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن. و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر. و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و بطور الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتیکه تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد.

ماده 147

دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 2- روز مدارک. به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن. درصورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی. مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی. در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد میگردد.

ماده 147


تبصره- در خصوص درخواستهایی که از طریق دفترخانه ارسال میشود، در صورت عدم وصول مدارک. به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفتر خانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده 6- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک. را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل. و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام. وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخت، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی. به هیأت ارسال نماید، بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد. و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگر. که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.


تبصره 1- چنان چه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیر دولتی باشد. و شخص بصورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد، لازم است. دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیر دولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید. هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات. مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره 3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ شاد و یا پلاکهای ذی ربط سابقه. ملی یا مواث داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد. پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاوری یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7- نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد. و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند، ولی تا کنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی. یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه. با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.


ماده 8- هیأت در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضا رسمیت می یابد. و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع. به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتیکه هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون. بوده یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد. رأی به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره – در صورتیکه صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند. با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ شش دانگ با رعایت سایر مقررات رأی. به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند. دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی. و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوب به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نمود. و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.


ماده 10- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز. پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه. و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که. تصرف مالکانه و بلا معارض متقاضی یا متقاضیان احراز گردد. و تصرفات وی با میزان خریداری یا سهم مشاعی منطبق باشد .صورتجلسه احراز تصرف حاوی – خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی. از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان،. نوع ملک، حقوق ارتفاعی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل. و پلاک مجاورین- را با ذکر سلسه آبادی تنظیم. و به امضای چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده. و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره- درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت میتواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

ماده 11 – نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمیباشد. کارشناس با هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون. مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص. و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره- در صورتیکه ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد،. کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم مینماید.

ماده 12- دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس. و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مرود تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد. و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضایی. مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیتها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.


ماده 13 – دبیر هیأت مکلف است کلیه آرای صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت. و عندالاقتضا جهت ارجا به واحد ثبتی ارسال نمایند. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون،. در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است،. با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی. و تحدید حدود را به صورت همزمان منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک،. محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی ملک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.


ماده 14- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض. یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تایید موارد فوق. و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی. و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

ماده 147

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری. با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال. سابقه کار در امور تخصصی ثبتی

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار. و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 20 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ماده 16- چنانچه آرای هیأت ها در حین انشا دچار سهو قلم یا اشتباه جزئی گردد. و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک. در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 17 – میزان هیزنه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد. و باید قبل از شروع کار تسوط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمان و تأسیسات:

1- تا 200 متر مربع مقطوعاً طبق تعرفه مصوب به ریال

2- تا بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع طبق تعرفه مصوب به ریال

3-بیش از 500 متر مربع تا 1000 مترمربع طبق تعرفه مصوب به ریال

4-مازاد بر 1000 متر مربع به ازای هر متر مربع طبق تعرفه مصوب به ریال

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:
  1. تا یک هکتار طبق تعرفه مصوب به ریال
  2. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد. به ازای هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه میگردد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رییس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم. و پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده 5 درصد. بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز. و به شرح زیر هزینه میگردد.
الف- حق الزحمه هر یک از اعضای هیأت های حل اختلاف به ازای هر رأی طبق تعرفه مصوب به ریال.

ب-حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده مبلغ طبق تعرفه مصوب به ریال.
ماده 147

ماده 20- هریک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ طبق. تعرفه مصوب به ریال ( از محل وجود موضوع تبصره ماده 17 قانون). بصورت علی الحساب. اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز میشود.

ماده 21- در راستای ایجاد زیر ساخت لازم و ارتقای سطح کیفی و جبران کسری هزینه. استان هایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید. و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه  به افرادی که به تشخیص سازمان. به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشآ اثر بوده اند. و هم چنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث،. توسعه و تجهیزات ساختمان ها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجود مأخوذ. با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک هزنیه خواهد شد. این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره. در تاریخ 25/4/91 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.

ماده 147-نقشه برداری - map- نقشه -utm-www.karmap.ir

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳به سایت نقشه برداری کارمَپ خوش آمدید