کارمَپ

انجام امور نقشه برداری در  تهران

طبقه بندی نقشه از نظر گونه و نوع ساختار

طبقه بندی نقشه

1- نقشه های پلانیمتری : نقشه های پلانیمتری نقشه هائی هستند که فقط موقعیت مسطحاتی عوارض را نشان می دهند. این نقشه ها بیشتر در اندازه گیری مساحت و کارهای آماری و ثبتی مورد استفاده قرار میگیرند.

2-نقشه های توپوگرافی: آن قبیل نقشه هائی که علاوه بر موقعیت مسطحاتی ارتفاع عوارض را نیز مشخص سازند،. نقشه های توپوگرافی نام دارند، این گونه نقشه ها دارای. کاربرد وسیعی هستند و در کلیه مراحل مطالعاتی و عملیاتی بکار می روند.

طبقه بندی نقشه

3-نقشه های برجسته پلاستیکی: این نقشه ها در واقع همان نقشه های توپوگرافی هستند. که روی برگهای پلاستیک چاپ شده و بکمک ماشین های مخصوص برجسته شده اند. این گونه نقشه ها بیشتر جنبه نمایشی و فانتزی دارند.

4-نقشه عکسی: نقشه هائی هستند که از کنار هم چیدن عکس های هوائی بوجود آیند. و علاوه بر اطلاعات حاشیه ای، متن آن نیز دارای شبکه بندی و نام عوارض و مانند آن باشد. استفاده از نقشه های عکسی مستلزم تجربه و آگاهی از فن عکس خوانی است.

5-نقشه عکس برجسته: این نقشه ها در واقع همان عکسی هستند که روی اوراقی مانند پلاستیک و امثال آن. چاپ شده و بکمک ماشین های مخصوص برجسته شده اند، این گونه نقشه ها نیز همانند. نقشه های برجسته پلاستیکی بیشتر جنبه ی نمایشی و فانتزی دارند. و در پاره ای موارد حتی از آنها محدود تر هستند.

6- موزاییک عکس های هوائی: موزائیک عکس های هوائی از کنار هم چیدن عکس های هوائی بدست می آید. موزائیک عکس های هوائی معمولاً فاقد اطلاعات حاشیه ای و توضیحات متن است.

طبقه بندی نقشه

همانطوری که در مورد نقشه های عکسی اشاره شد استفاده از موزائیک عکس های هوائی. نیز مستلزم تجربه و آگاهی از فن عکس خوانی است.

7- نقشه شهرها: این نقشه ها از جمله نقشه های توپوگرافی مقیاس بزرگی هستند که از شهرها تهیه می گردند. و مقیاس آنها بین 1/25000 تا 1/1000 متناسب با اهمیت و وسعت شهر انتخاب می گردد.

8-نقشه های ویژه: نقشه هائی هستند که برای مقاصد خاصی تهیه می گردند.

طبقه بندی نقشه

نقشه های معمولی را غالباً میتوان با افزودن پاره ای اطلاعات به نقشه های ویژه. تبدیل نمود، این گونه نقشه ها در انواع بسیاری تهیه می گردند که پاره ای از آنها بشرح زیر است.

1-نقشه آبنگاری یا هیدروگرافی.

2-نقشه های هوانوردی.

3-نقشه های ثبتی.

4-نقشه های اداری یا نقشه هائی که حدود تقسیمات کشوری را نشان می دهند.

5-نقشه های مرزی.

6-نقشه های کوروگرافی

7-نقشه های هواشناسی

8-نقشه های زمین شناسی

9-نقشه های گیاهبانی یا نقشه هائی که بمنظور حفاظت و اصلاح روئیدنی ها تهیه می گردند.

10-نقشه راهها و بنادر.

11-نقشه هائی که پراکندگی جمعیت را نشان می دهند.

12-نقشه های رزمی.

13-نقشه های استفاده د از زمین.

14-نقشه های آب شناسی بمنظور بررسی منابع و مجاری آب

لازم به ذکر است که با پیشرفت علوم و فن آوری و تنوع های ایجاد شده بخش های مختلف صنعت. و شهر سازی گونه های ذکر شده بالا تغییر یافته است و احتمالا طبقه بندی فوق متنوع تر می باشد.

اطلاعات حاشیه ای در نقشه

اطلاعات حاشیه ای عبارت است از مجموعه توضیحات و اطلاعاتی است که. برای سهولت کار و شناخت میزان دقت نقشه بصورت نوشته یا دیاگرام در کناره های نقشه نمایش داده میشود.

نام نقشه: نام نقشه معمولاً در وسط حاشیه بالائی و گاه در گوشه سمت راست حاشیه پائین نقشه چاپ میشود. قاعدتاً نام بزرگترین و یا برجسته ترین عارضه موجود در نقشه بعنوان نام نقشه انتخاب می گردد.

شماره نقشه: که در گوشه سمت راست حاشیه بالائی نقشه نوشته میشود با توجه به. دستورالعمل ها و آئین نامه های خاصی که معمولاً هر کشور. و یا هر موسسه متناسب با امکانات برای خود تدوین می نماید انتخاب می گردد.

شماره سری: شماره سری ترکیبی است از حروف و اعداد مانند K753 که مطابق مقررات خاصی. که تقریباً جنبه بین المللی دارد انتخاب می گردد. این شماره معرف مقیاس و کشوری است که نقشه مورد بحث از آن تهیه گردیده است.

شماره ویرایش: معرف دفعات چاپ یک نقشه است و در مقایسه دو نمونه از یک نقشه، شماره ویرایش بزرگتر. نشان دهنده ی نقشه ی جدیدتر و شماره کوچکتر معرف نقشه ی قدیمی تر است.

مقیاس ترسیمی یا مقیاس خطی

قاعدتاً محل مقیاس ترسیمی در وسط حاشیه پائین نقشه است، مقیاس خطی یا ترسیمی را معمولاً. با واحدهای مختلفی مانند متر، یارد، و میل دریائی و امثال آن نمایش می دهند.

راهنمای اتصال نقشه ها: در صورتیکه نقشه قسمتی یا بخشی از. یک منطقه بسیار وسیع باشد (بطوری که امکان نمایش آن در یک برگ میسر نگردد). جدولی بنام راهنمای اتصال نقشه ها. که معرف طرز کنار هم قرار گرفتن آنها است، در حاشیه ی هر نقشه چاپ میشود.

نمودار مرزی: معمولاً در نقشه های مقیاس کوچک و مقیاس متوسط از دیاگرامی بنام نمودار مرزی. برای نمایش وضعیت خطوط مرزی اعم از بین المللی و کشوری (مانند حدود استان ها و شهرستانها) استفاده می شود. و محل آن در حاشیه پائین نقشه است. نمایش این نمودار اختیاری بوده و به همین جهت. در پاره ای نقشه های مقیاس بزرگ که فاقد خطوط مرزی هستند. و یا تهیه کننده نقشه بدلایلی رسم خطوط مرزی را صلاح نداند آن را حذف می کنند.

توضیح درباره سیستم تصویر: نوع سیستم تصویر در واقع یکی از اساسی ترین خصوصیات هر نقشه است،. معمولاً سیستم های تصویر را از نوع مشابه انتخاب می کنند و آن بدین معنی است. که مناطق تصویر شده شکل حقیقی خود را حفظ نمایند و در ضمن زوایا تقریباً بهمان اندازه حقیقی تصویر شوند. و مقیاس نقشه دقت خود را در تمام جهات حفظ کند.

توضیح مربوط به مبنای ارتفاعات: معمولاً توضیح مربوط به مبنای ارتفاعات که در واقع ارتفاع کلیه نقاط نقشه. نسبت به آن سنجیده شده است در وسط حاشیه پائین نقشه نوشته می شود.

توضیح مربوط به مبنای مسطحات: توضیح مربوط به مبنای مسطحات نقشه که در واقع موقعیت مسطحاتی. (یعنی طول و عرض) نقشه نسبت به آن سنجیده شده است در وسط پائین نقشه نوشته میشود.

راهنمای علائم: محل راهنمای علائم معمولاً در حاشیه پائین و سمت چپ نقشه بوده و منظور از آن. آشنائی استفاده کنندگان از علائم و نشانه هائی است که در متن نقشه بکار رفته است.

نمودار شمال ها: منظور از نمودار شمال ها دانستن جهت شمال و آگاهی از میزان انحراف میان آنهاست. این نمودار معمولاً بصورت دیاگرامی در پائین نقشه نمایش داده میشود.

درخواست های همکاری: این توضیح بمنظور بهره برداری از نظرات استفاده کنندگان در تصحیح و تکمیل نقشه بوده. و محل آن معمولاً در حاشیه پائین نقشه میباشد.

فاصله منحنی های تراز: محل این توضیح در وسط حاشیه پائین نقشه بوده. و هدف از آن آگاهی از فاصله میان دو منحنی تراز متوالی است.

فهرست اصطلاحات محلی: فهرست اصطلاحات محلی و معانی آن بزبان اصلی. برای کسانی که از نقشه های مناطق بیگانه استفاده می کنند ضروری است. مانند نقشه هائی که بزبان انگلیسی از مناطق غیر انگلیسی مثلاً مانند کشورهای عربی تهیه می شود.

ممنوعیت حق طبع و تقلید: معمولاً حق طبع و تقلید مخصوص. تهیه کننده نقشه بوده و ذکر جمله مناسبی برای تأکید این مطلب ضروری است.

دیاگرام پوشش: این دیاگرام که وضعیت منطقه را از نظر پوشش عکسی و یا مدارک مختلف. مشخص می کند بیشتر برای ارزشیابی نقشه بکار میرود.

توضیح مربوط به سندیت نداشتن خطوط مرزی: غیر از نقشه هائی که صرفاً برای نمایش خطوط مرزی تیه میگردند.ذکر جمله مناسبی مبنی بر اینکه خطوط مرزی روی نقشه (چنانچه خط مرزی نقشه وجود داشته باشد). سندیت ندارد، برای جلوگیری از هر گونه ابهام و بر خوردهای سیاسی ضروری است.

نشانه های راهنما

بطوری که در تعریف نقشه دیدیم، نقشه عبارت است. از نمایش عوارض سطح زمین است، اما از آنجائی که نشان دادن کلیه عوارض. به همان شکل و ابعاد حقیقی خود در نقشه میسر نیست، و یا بعبارت دیگر. نمایش پاره ای عوارض کوچک پس از تبدیل به مقیاس امکان پذیر نمی گردد. از این رو برای نمایش این قبیل عوارض از علائم و نشانه هائی که. حتی الامکان به شکل واقعی آنها نزدیک باشد استفاده میشود.

از آنجائیکه کلمه عوارض طبیعی بایستی متناسب با مقیاس کوچک شده و روی نقشه نمایش داده شود،. از این رو ناگزیر کاهگاه از پاره ای علائم بطور اغراق آمیز استفاده میشود،. مثلاً چون ترسیم حلقه چاهی بقطر یک متر در مقیاس 1:25000.(که هر میلی متر آن برابر 25 متر در طبیعت است) غیر ممکن است،. لذا از دایره کوچکی بقطر مثلاً یک میلی متر برای این منظور استفاده می شود. که با توجه به اندازه ی حقیقی آن رقم اغراق آمیزی بنظر می رسد. ولی به هر صورت غیر از وضعیت خاصی که برای عوارض مجاور راهها وجود دارد. (زیرا خود راهها را نیز گاه باید بطور اغراق آمیز نمایش داد). مرکز این قبیل علائم موقعیت آنها را نمایش می دهد.

رنگ های نقشه

برای اینکه تمیز دادن عوارض مختلف روی نقشه به آسانی امکان پذیر گردد. از رنگ های مناسبی که به طبیعت عوارض و علائم نقشه نزدیک باشد استفاد می شود.

با وجود اینکه تعداد رنگها در نقشه های مختلف متفاوت است ولی بطور کلی رنگهای اساسی نقشه بشرح زیر است:

طبقه بندی نقشه از نظر گونه-مقیاس نقشه-map scale-اهمیت نقشه-نقشه توپوگرافی-www.karmap.ir

.ماده ۱۴۷ – تفکیک – تفکیک آپارتمان – تفکیک زمین – تفکیک ملک – gis – gps – utm- پیاده سازی – تعیین آکس – ترسیم – محاسبه احجام.

انجام کلیه امور نقشه بردای در استان تهران با استفاده از کارشناسان مجرب و با تجربه در امر نقشه برداری. و استفاده از ابزارهای دقیق نقشه بردای. ،سعی و تلاش در دقت بالا و کیفیت مناسب تعرفه خدمات نقشه برداری را ایجاد نموده ایم.

ارتباط با ما: ۰۹۱۲۲۵۴۰۳۵۹

واتس آپ: ۰۹۱۹۸۳۲۴۸۰۳

به سایت نقشه برداری کارمَپ خوش آمدید